przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216915 odwiedzin

Regulamin korzystania z przedszkolnego placu zabaw

A A A

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

 

 

Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym związany jest z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, zwracając jednocześnie uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, które mogą mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie przedszkolnego placu zabaw.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie osoby prowadzące zajęcia w naszej placówce, wychowanków przedszkola, ich rodziców i opiekunów  oraz osoby im towarzyszące.

2. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem przeznaczonym wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

3. Wychowawcy mają obowiązek omówić z dziećmi zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń terenowych, sprzętu sportowego znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym oraz wymagać od nich konsekwentnego ich przestrzegania.

4. Nauczyciel przed każdorazowym wyjściem do ogrodu przedszkolnego jest zobowiązany do przypomnienia dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się w wyznaczonym terenie.

5. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtki boczne powinny być zamknięte. Odpowiedzialni za to są nauczyciele i personel pomocniczy przedszkola.

6. Za bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć na placu zabaw odpowiadają opiekunowie grupy (w kolejności - nauczyciel, pomoc nauczyciela).

7.  Jeśli zaistnieje konieczność, do opieki nad dziećmi w czasie korzystania z placu zabaw są kierowane również woźne oddziałowe poszczególnych oddziałów.

8. Nauczycielki oraz inne osoby wyznaczone do opieki nad dziećmi tak współdziałają ze sobą, aby pole widzenia zapewniało maksymalną kontrolę nad dziećmi. 

9. Nauczyciele i personel przedszkola nie gromadzą się w jednym miejscu lecz współdziałają z dziećmi.

10. Nie wolno ani na chwilę pozostawiać wychowanków na placu zabaw bez opieki nauczyciela lub osoby dorosłej będącej pracownikiem placówki.

11. Podczas korzystania przez dzieci  z urządzeń terenowych i sprzętu sportowego należy asekurować wychowanków przed upadkiem lub uderzeniem.

12. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabawy, zajęcia sportowe, prace badawcze oraz umożliwiają swobodną zabawę.

13. Bezpośrednio przed każdym wyjściem na plac zabaw pomoc nauczyciela z każdego oddziału przedszkolnego sprawdza teren, likwiduje ewentualne niebezpieczeństwa i zgłasza ten fakt nauczycielowi.

14. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub występującego zagrożenia (bezpieczeństwa dzieci), nauczyciel powinien powstrzymać się od wyjścia z dziećmi na plac zabaw, a ewentualne niebezpieczeństwa niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi placówki.

 15.Za utrzymanie czystości na placu zabaw, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest dozorca.

16. Dozorca codziennie rano wykonuje czynności porządkowe polegające na usunięciu zanieczyszczeń oraz przeprowadza przegląd urządzeń ogrodowych, a w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń, podejmuje natychmiastowe działania naprawcze.

17. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek, oraz z tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawekna placu zabaw w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania (prawidłowy siad na huśtawkach, zabawkach sprężynowych, prawidłowe trzymanie uchwytów, nie wchodzenie na górne części urządzeń - nie przeznaczone do zabaw itp.).

18. Nauczyciel, w porozumieniu z rodzicami dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.

19. W czasie dużego nasłonecznienia rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w odpowiednie nakrycie głowy, dzieci powinny przebywać w zacienionych miejscach i mieć stały dostęp do napojów.

20. Napoje w upalne dni zapewnia dzieciom personel pomocniczy.

21. Nauczyciel nie powinien organizować zajęć z dziećmi na świeżym powietrzu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura, burza, smog itp).

22. W przypadku przebywania na terenie przedszkolnym więcej niż (jednej grupy) jednego oddziału, wszystkie nauczycielki i personel pomocniczy czuwając nad bezpieczeństwem  swojego oddziału, mają baczenie na pozostałe dzieci i obowiązek szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia, bądź niewłaściwego zachowania wychowanków.

 

23. Na terenie placu zabaw mogą przebywać tylko i wyłącznie dzieci, nauczyciele, personel przedszkola, rodzice i osoby upoważnione do odbioru dzieci.

24. Na terenie placu zabaw zakazuje się: niszczenia sprzętu i urządzeń terenowych, zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, wprowadzania zwierząt.

25. Wszyscy przebywający na placu zabaw powinni przestrzegać porządku.

 26. Rodzic lub osoba upoważniona do odbioru dziecka opiekę nad dzieckiem w ogrodzie przedszkolnym przejmuje z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem oraz poinformowaniem nauczyciela o zamiarze odbioru dziecka z przedszkola.

27. Z chwilą odbioru dziecka z terenu przedszkolnego pełną odpowiedzialność za jego zdrowie i życie ponoszą rodzice bądź osoby przez nich upoważnione.

28. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką pomocy nauczyciela.

29. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy dziecku poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców.

30. Istnieje możliwość wynoszenia na plac zabaw sprzętu sportowego i innych przyborów do zabaw, stolików i krzeseł wraz z przyborami plastycznymi, kocy do odpoczynku. Wyżej wymienione przedmioty wynosi personel pomocniczy po konsultacji z nauczycielkami.

31. Dzieci mogą bawić się w piaskownicach, w których piasek wymieniany jest raz do roku (w czasie sezonu letniego).

32. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczyciele oraz personel pomocniczy wraz z dziećmi porządkują wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejscu. Piaskownicę zaś nakrywają plandeką.

33. Przed każdorazowym wyjściem do ogrodu przedszkolnego oraz przed powrotem do sali nauczyciel sprawdza stan oddziału.

 34. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

35. Dyrektor Przedszkola nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z placu zabaw bez jego zgody i poza godzinami otwarcia placówki.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dzieci i inne osoby upoważnione przez rodziców do opieki nad dziećmi, a przebywające na terenie placu zabaw.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola dla pracowników przedszkola, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu potwierdza własnoręcznym podpisem każdy pracownik Przedszkola.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez dyrektora przedszkola.

 

TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA                 – 997

POGOTOWIE         – 999

STRAŻ POŻARNA – 998

Zapisz się na newsletter

kontakt