przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216914 odwiedzin

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno - pedagogiczna

A A A

Regulamin udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w Miejskim Przedszkolu Nr 4

Z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 323).

 

 

 1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie udziela dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom, wychowawcom
  i specjalistom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w w/w rozporządzeniach.
 2. Celem pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
 • rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
 1. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu objęte są w szczególności dzieci:
 • z niepełnosprawnością,
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożone niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeniami zachowania lub emocji,
 • szczególnie uzdolnione,
 • mające specyficzne trudności w uczeniu się,
 • z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • przewlekle chore,
 • znajdujące się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
 • zaniedbane środowiskowo w związku z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania przez niego czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego - z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dziecka,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
  i nieodpłatne.
 2. W przypadku braku zgody rodziców/prawnych opiekunów na udzielanie dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy lub poprzez jego udział w proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają pisemną rezygnację z udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w przedszkolu.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
 4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom wychowawcy oddziału przedszkolnego oraz specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, terapeuci SI oraz inni specjaliści.

10.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

 • rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
 • dyrektora przedszkola,
 • wychowawcy oddziału przedszkolnego lub specjalisty, prowadzącego zajęcia
  z dzieckiem,
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
 • poradni,
 • asystenta edukacji romskiej,
 • pomocy, asystenta nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

11.  Osoby wyżej wymienione wnioskują o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez wypełnienie wniosku i złożenie go u dyrektora przedszkola.

12.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pomoc udzielana jest automatycznie na podstawie w/w dokumentu.

13.  W przypadku dziecka posiadającego opinię w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informację o wynikach diagnozy SI wraz z zaleceniem terapii, pomoc udzielana jest automatycznie na podstawie w/w dokumentów, jednak
w miarę możliwości placówki.

14.  W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest:

 1. dzieciom:
 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
 • przez zintegrowane działania wychowawców i specjalistów;
 1. rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów
  i szkoleń poprzez:
 • wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  i dydaktycznych,
  • rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

15.  Pomoc dzieciom jest udzielana w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia,

b)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (Trening Umiejętności Społecznych), zajęć ruchowych W. Sherborne, zajęć rewalidacyjnych w formie terapii pedagogicznej, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (terapii psychologicznej, terapii SI),

c)      zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

d)     konsultacji.

16.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, w grupach liczących do 8 dzieci.

17.  Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne- przeznaczone są dla dzieci
  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć – do 5.
 • Logopedyczne - dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 • Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci z zaburzeniami
  i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu
  w przedszkolu, oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

18.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

19.  Czas tych zajęć można wydłużyć lub skrócić, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka, zachowując ustalony dla dziecka łączny tygodniowy czas tych zajęć.

20.  Do zadań wychowawców i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
  w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo
  w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.

21.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:

 • obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,
 • a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

22.  W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy oddziału niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

23.  W przypadku stwierdzenia przez dyrektora przedszkola, iż dziecko potrzebuje pomocy w formach, o których mowa w pkt 14, dyrektor informuje odpowiednich specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą i organizuje tą pomoc. Ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.  

24.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustala dyrektor, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez wychowawców, specjalistów.

25.  Każdorazowy przydział godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej sporządza się w formie aneksu do arkusza organizacji i musi być zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

26.  Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w pkt 14 a-c, oceniają efektywność udzielonej pomocy
i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

27.  W przypadku, gdy dziecko było objęte ppp w przedszkolu, dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku ppp, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

28.  W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w pkt 25, wynika, że mimo udzielanej dziecku ppp w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców dziecka, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.

29.  Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych.

30.  Przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie
  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,
 • przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

31.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania ppp w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu ds. udzielania ppp. Podczas planowania i koordynowania udzielania ppp uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

32.   Skład Zespołów (złożonych z wychowawców oddziału przedszkolnego i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem) ustala i zatwierdza dyrektor przedszkola, wydając zarządzenie w tej sprawie. W zarządzeniu tym dyrektor wskazuje osobę odpowiedzialną za prace zespołów powołanych dla dzieci z danego oddziału, którą jest zazwyczaj pedagog specjalny.

33.  Zadaniem zespołów jest:

a) dokonywanie, co najmniej dwa razy w roku, okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu,

b) opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych  uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania dziecka oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także za - zgodą rodziców dziecka – z innymi podmiotami,

d) dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

34.  Pracami zespołów powołanych dla dzieci z danego oddziału koordynuje pedagog specjalny tegoż oddziału.

35.  Spotkania zespołów odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku szkolnym.

36.   Posiedzenia Zespołów zwołuje koordynator ds. udzielania ppp.

37.  W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

 • na wniosek dyrektora przedszkola- przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
 • na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, logopeda lub inny specjalista.

38.  Zespół powinien być powołany dodatkowo w każdym przypadku, kiedy zaistnieje potrzeba objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu nowego dziecka, tzn. w ciągu 30 dni od daty dostarczenia przez rodziców orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego.

39.  Rodzice dziecka niepełnosprawnego mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

40.  O terminie każdego spotkania zespołu i możliwości w nim uczestniczenia rodzice informowani są pisemnie przez dyrektora przedszkola.

41.  Rodzice dziecka otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i programu.

42.  Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, wychowawców, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

43.  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla dziecka z orzeczeniem opracowuje się na okres edukacji przedszkolnej, w terminie:

 • do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, albo
 • 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

44.  Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny określa:

 • zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka,
  w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy
  z dzieckiem;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka, w tym –
  w zależności od potrzeb- na komunikowanie się dziecka z otoczeniem
  z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym, w tym w przypadku:

- dziecka niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

- dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania
o charakterze socjoterapeutycznym,

 • formy i okres udzielania dziecku ppp oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz – w zależności od potrzeb- zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić
w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

- naukę orientacji przestrzennej i poruszanie się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego,

- naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,
w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem,

- zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne- w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji przez przedszkole zadań wymienionych w pkt 29;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb- rodzaj
  i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie,
 • w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, - wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci.

45.  W przypadku dzieci posiadających opinię o potrzebie objęcia ppp lub informację
o wynikach diagnozy SI:

            a) nie ma obowiązku tworzenia Zespołu,

            b) zadania związane z udzielaniem pomocy wykonują nauczyciele - wychowawcy          pracujący z dzieckiem w oddziale we współpracy z rodzicami oraz specjaliści
            (w zależności od rodzaju opinii),

            c) dla każdego dziecka opracowywane są  indywidualne lub grupowe programy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

41. Wychowawcy i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.47 ust.1 pkt 7 ustawy.

42.  Za prowadzenie dokumentacji dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z danego oddziału odpowiada pedagog specjalny będący nauczycielem wspomagającym w tym oddziale.

43.  W dokumentacji dziecka niepełnosprawnego powinny znaleźć się następujące dokumenty: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wywiad z rodzicem dziecka i obserwacja wstępna z rekrutacji, IPET oraz jego ewentualne modyfikacje, Arkusze wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz inna dokumentacja (także medyczna) dostarczona przez rodziców/prawnych opiekunów mająca znaczenie na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

44.  O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje rodziców dziecka wychowawca w sposób ustny.

45.  O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie informuje rodziców dziecka dyrektor przedszkola,
w sposób pisemny.

46.  Za planowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu odpowiada dyrektor przedszkola.

47.  Wsparcie merytoryczne dla wychowawców i specjalistów udzielających ppp
w przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

48.  Dyrektor może wyznaczyć inną osobę (koordynatora ds. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej), której zadaniem będzie planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

w przedszkolu.

49.  Do zadań koordynatora należy:

 • Ustalanie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy
  z zespołami ds. udzielania ppp, powołanymi dla tych dzieci.
 • Ustalanie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci posiadających opinię w sprawie objęcia ppp, informację  o wynikach diagnozy SI oraz dzieci, u których objęcie ppp wnioskowali rodzice/prawni opiekunowie  lub inne osoby wymienione w pkt 10.

Ustalenie przez koordynatora zakresu ppp polega na określeniu zalecanych form i okresu udzielania tej pomocy oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

 • Przygotowanie zapotrzebowania na poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej na przyszły rok szkolny oraz aneksy do zapotrzebowania (wg. potrzeb).
 •  Sporządzenie listy dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
  w danym roku szkolnym wraz z aneksami (wg. potrzeb).
 • Informowanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o: przyznanych dziecku formach ppp, okresie udzielanej ppp i wymiarze godzin, w którym będą one realizowane, a także o terminach spotkań zespołów ds. udzielania ppp powołanych dla ich dziecka.
 • Ustalenie harmonogramu spotkań zespołów ds. udzielania ppp powołanych dla dzieci niepełnosprawnych ( nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym).
 • Koordynowanie pracami zespołów.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielania ppp dzieciom w przedszkolu.

Dokumentacja ta powinna zawierać:

- listę dzieci objętych ppp w danym roku szkolnym z podziałem na: dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci z opinią lub informacją o wynikach diagnozy SI, dzieci objęcie ppp ze względu na wniosek rodzica, specjalisty lub innej osoby wskazanej w pkt 10,

- dokumenty, na podstawie których udzielana jest ppp dzieciom
w przedszkolu: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie lub informacje o wynikach diagnozy SI, wnioski rodziców, specjalistów lub innych osób wskazanych w pkt 10,

- wykaz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych przez poszczególne dzieci oraz aneksy do zapotrzebowania,

- informacje dla rodziców/prawnych opiekunów dziecka o: przyznanych dziecku formach ppp, okresie udzielanej ppp i wymiarze godzin, w którym będą one realizowane, a także o terminach spotkań zespołów ds. udzielania ppp powołanych dla ich dziecka,

- rezygnacje rodziców/prawnych opiekunów dziecka z udzielania dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy lub z proponowanych formach ppp,

- harmonogramy spotkań zespołów ds. udzielania ppp powołanych dla dzieci niepełnosprawnych,

- zarządzenia dyrektora w sprawie powołania zespołów ds. udzielania ppp dla danego dziecka z orzeczeniem, protokoły ze spotkań zespołów,

- sprawozdania z udzielanej ppp za okres każdego półrocza, wraz z wnioskami i rekomendacjami,

- oświadczenia rodziców, protokoły z zebrań z rodzicami dzieci objętymi ppp,

- wzory dokumentów (załączniki).

 • Przedstawienie dyrektorowi przedszkola sprawozdania z udzielania ppp
  w przedszkolu wraz z wioskami i rekomendacjami za okres każdego półrocza danego roku szkolnego w formie pisemnej.

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Małgorzata Ścibor (koordynator Pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

 

Zapisz się na newsletter

kontakt