przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216912 odwiedzin

Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

A A A

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest dobrowolna i nieodpłatna.  Udzielana jest na podstawie następujących rozporządzeń:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznych i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2019 r. poz. 323).

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:

 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dziecka,
 •  rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
 •  rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka
  w przedszkolu.

 

Jej celem jest wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w naszej placówce udzielana jest dzieciom:

- w trakcie bieżącej pracy w oddziałach przez wychowawców i pedagogów specjalnych,

- przez zintegrowane działania wychowawców i specjalistów,

- w następującej formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć specjalistycznych:
 • indywidualnych: terapia pedagogiczna - rewalidacja, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna;
 • grupowych: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (Trening Umiejętności Społecznych), zajęcia ruchowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 1. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  1. konsultacji ze specjalistami – w miarę potrzeb.

 

Dodatkową formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzoną w roku szkolnym 2019/2020 w każdym oddziale, są logopedyczne zajęcia profilaktyczne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna adresowana jest także do rodziców. We współpracy
z przedszkolem, rodzice mają możliwość poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie wychowawcze oraz dzielić się nimi z innymi rodzicami w ramach działającej w naszej placówce Akademii Dobrego Wychowania. Mogą brać udział w organizowanych szkoleniach i warsztatach, jak również korzystać z porad i konsultacji z naszymi specjalistami (zgodnie z przyjętym harmonogramem konsultacji). Dodatkowo rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołanego dla ich dziecka. Warto zaznaczyć, że znaczna większość rodziców korzysta z tej możliwości.

 

Zapisz się na newsletter

kontakt