przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216920 odwiedzin

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

A A A

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 I.                    WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi

w Sochaczewie – bez logowania na stronie internetowej  (rodzice składają dokumenty osobiście w sekretariacie lub u dyrektora)

 • Orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub w wypadku oczekiwania na wystawienie tegoż dokumentu dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż dziecko jest w trakcie diagnozy, a orzeczenie jest w trakcie wystawiania.
 • Opinie o dziecku, programy terapeutyczne – jeśli dziecko takie posiada.
 • Dokumentacja  medyczna lub psychologiczna  szerzej obrazująca zaburzenia  dziecka 

w celu jak najszybszej organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 II.                  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

•        Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

b) z zespołem Downa,

c) z niewielkimi zaburzeniami narządów ruchu,

d) z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (w tym  z autyzmem i zespołem Aspergera),

e) z mózgowym  porażeniem dziecięcym,

f) z zaburzeniami narządów zmysłów (wadami wzroku i słuchu).

•    Osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z nauczycielami oraz  innymi dziećmi.

 • Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dziecku ubiegającemu się o przyjęcie.
 • Bezpieczeństwo innych dzieci – dziecko niepełnosprawne swoim zachowaniem nie może stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci.
 • W przypadku pojawienia się zachowań zagrażających bezpieczeństwu dziecka lub innych dzieci Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zerwać umowę na pobyt dziecka w przedszkolu.

 III.                KOMISJA REKRUTACYJNA

Kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych do naszej placówki dokonuje powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Przewodniczący,  
 • Koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • Pedagog specjalny,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Przedstawiciel Rady Rodziców – po zakończeniu rekrutacji zapoznaje się z jej wynikami

i opiniuje pozytywnie.

Komisję Rekrutacyjną obowiązuje zasada zachowania poufności. 

 IV.               ETAPY REKRUTACJI

•  Analiza dokumentacji dziecka.

•  Przeprowadzenie  wstępnego wywiadu z rodzicami – mając na uwadze dobro dziecka rodzice są zobowiązani do ujawnienia wszelkich ważnych informacji dotyczących zdrowia, funkcjonowania i zachowania dziecka.  W przypadku zatajenia istotnych wiadomości umowa na pobyt dziecka w przedszkolu może zostać zerwana.  

•  Obserwacja zachowania dziecka przez specjalistów w grupie rówieśniczej  (podczas zajęć zorganizowanych, swobodnej aktywności, pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego, spożywania posiłku, wykonywania czynności samoobsługowych) celem dokonania wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka  i  trafnego zakwalifikowania go do grupy.

 V.                 ZASADY DOBORU DZIECI DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

•  Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy odbywa się z zachowaniem takich proporcji, które umożliwiają harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.

•  Do oddziału integracyjnego przyjmowanych jest od  3 do  5 dzieci niepełnosprawnych.

•  O przyjęciu do właściwej grupy decyduje rozwój emocjonalno – społeczny i psychoruchowy -  kierujemy się ich wiekiem rozwojowym dziecka a nie biologicznym. Uwzględnia się przy tym  specyfikę oraz głębokość zaburzeń.

•  Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.

•  Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz dobra innych dzieci.

•  W związku z mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mają skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw rekrutacji.

 VI.               ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

Rekrutację ogłasza Dyrektor przedszkola w formie :

 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej placówki,
 • informacji na stronie internetowej placówki.

 VII.             OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

Rodzic zobowiązany jest do:

•  złożenia wymaganej dokumentacji przed upływem wyznaczonego terminu,

•  umówienia się na wywiad dotyczący rozwoju i funkcjonowania dziecka,

•  zgłoszenia się wraz z dzieckiem na obserwację w grupie,

• potwierdzenia po procesie rekrutacji woli uczęszczania dziecka do przedszkola.

• Nie dostarczenie wymaganej dokumentacji  lub nie zgłoszenie się na wywiad

i obserwację w wyznaczonym lub innym (wcześniej ustalonym) terminie  jest równoznaczne z nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt