przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216918 odwiedzin

Procedura postępowania w przypadku wszawicy

A A A

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WSZAWICY U DZIECI W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

 

 

 

1. Cel procedury:

Celem procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi, u których stwierdzono występowanie wszy, oraz ustalenie zasad postępowania w przedszkolu w taki sposób, aby zdrowe dzieci nie były narażone na niebezpieczeństwo zarażania się od dziecka chorego i ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

 

2. Zakres procedury:

1) Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola;

 

2) Rodzice/prawni opiekunowie: muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka;

 

3) Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w przedszkolu;

 

4) Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi lub dyrektorowi;

 

5) Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

3. Opis procedury:

1) W przypadku podejrzenia wystąpienia wszawicy, dyrektor przedszkola zarządza, po wcześniejszym poinformowaniu rodziców, dokonanie przez pielęgniarkę,  lub osobę upoważnioną ( wychowawcę ), kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu ( za pisemną zgodą rodziców), z zachowaniem zasady intymności ( kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu, nieujawnianie danych osób, które stały się źródłem zakażenia);

 

2) Pielęgniarka lub w przypadku braku pielęgniarki w przedszkolu – wychowawca dziecka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy;

 

3) W razie potrzeby pielęgniarka lub w przypadku jej braku wychowawca, instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;

 

4) Dyrektor przedszkola informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;

 

5) W miarę potrzeby dyrektor przedszkola organizuje działania edukacyjne dotyczące w/w problematyki dla dzieci i rodziców/opiekunów prawnych, korzystając z pomocy specjalistów;

 

6) W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzaniu kuracji np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym, dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom/opiekunom prawnym niezbędnej pomocy;

 

7) W trakcie leczenia, dzieci, u których zauważono wszawicę, pozostają w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Do przedszkola wracają po zakończeniu leczenia;

 

8) Pielęgniarka lub osoba upoważniona (wychowawca) po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców;

 

9) W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka lub osoba upoważniona (wychowawca), zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielania potrzebnego wsparcia).

 

4. Profilaktyka i zwalczanie wszawicy - Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci:

 

1) W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja;

 

2) W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażania się na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki do włosów) - utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów;

 

3) Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka (min. 2 razy w tygodniu) pozwala szybko zauważyć zakażenie;

 

4) Szampony i inne produkty „przeciwko wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne ale niezbędne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie lub obcięcie włosów;

 

5) Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temperatura powyżej 53,5°C zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, ręczniki i odzież, należy wyprasować gorącym żelazkiem;

 

6) Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry i włosów dokonywana przez rodziców/opiekunów i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia;

 

7) Rodzice powinni uczciwie poinformować wszystkich rodziców dzieci, z którymi miało ono kontakt o występowaniu wszy. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie - zapobiegnie nawracającemu się, wzajemnemu zakażaniu się dzieci.

 

5. Postanowienia końcowe:

 

1) Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor przedszkola;

 

2) Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola;

 

3) Za zapoznanie pracowników i rodziców /opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola z niniejszą procedurą odpowiada dyrektor przedszkola;

 

4) Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej przedszkola.

 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt