przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216920 odwiedzin

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

A A A

Klauzula informacyjna RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE)  o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

 1. Administratorem baz danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 4  
  z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. 15 sierpnia 50, 96-500 Sochaczew reprezentowane przez Dyrektora – Monikę Radwańską - Komosa.
 2.  W sprawach związanych z bezpieczeństwem informacji w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie proszę kontaktować się z Panią Klaudią Kowalczyk – referentem, e-mail: przedsznr4@wp.pl tel.: 46 863 09 20.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych
  z działalnością przedszkola oraz na podstawie art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
  z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są  uprawnione na podstawie przepisów prawa Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty
  w Warszawie i Urząd  Miejski w Sochaczewie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.                      
                                                                            Dyrektor Miejskiego Przedszkola  


Zapisz się na newsletter

kontakt