przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216913 odwiedzin

Regulamin pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

A A A

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
ORGANIZOWANEGO W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

 

 

Podstawa prawna:

art. 71b ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U z 2017 r., poz. 1635)

 

 

1. Dyrektor przedszkola powołuje koordynatora wczesnego wspomagania rozwoju, którym jest pedagog specjalny.

2. Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju proponuje skład Zespołu dla każdego dziecka, który zatwierdza Dyrektor przedszkola wydając zarządzenie w tej sprawie.

3. Misją zespołu wczesnego wspomagania jest stworzenie systemu zintegrowanych, wielospecjalistycznych oddziaływań terapeutyczno–edukacyjnych w stosunku do dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością.

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym w tym:

· pedagog specjalny,

· psycholog,

· logopeda.

5. Obszary wczesnego wspomagania zespołu:

a) praca z dzieckiem, która obejmuje:

- usprawnianie,

- nauczanie,

- wspieranie,

- wychowanie.

b) praca z rodzicami, która obejmuje:

- pozyskiwanie informacji,

- wspieranie,

- współpracę,

- informowanie o postępach dziecka i metodach pracy w domu.

c) praca ze środowiskiem, która obejmuje:

- współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

- działalność informacyjną.

6. Zespół na podstawie dostępnej dokumentacji dziecka (opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną, orzeczenia
o niepełnosprawności, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii specjalistów pracujących z dzieckiem, zaświadczeń lekarskich i innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych), własnych obserwacji i wywiadu z rodzicami opracowuje Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny.

7. Zarówno z dzieckiem jak i jego rodzicami przeprowadzana jest terapia wg indywidualnie opracowanego planu, uwzględniającego wszystkie problemy rozwojowe dziecka.

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze 8 godzin
w miesiącu, zgodnie z decyzją w tej sprawie organu prowadzącego.

9. W pracy z dzieckiem wykorzystuje się różne metody i zróżnicowane techniki dobierając je

indywidualnie do potrzeb psychofizycznych dziecka.

10. Formy pracy z dzieckiem:

- pedagog specjalny wykorzystując różnorodne metody prowadzi ogólne zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka;

- terapia psychologiczna ma na celu stymulację rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka;

- terapia logopedyczna obejmuje diagnozę i terapię zaburzeń mowy, stymulację narządów artykulacyjnych, naukę werbalizacji oraz naukę wspomagających i alternatywnych sposobów komunikacji.

11. Obowiązuje zespołowy model pracy - członkowie zespołu wymieniają się informacjami na temat funkcjonowania dziecka oraz wspólnie zmagają się z napotkanymi w procesie terapeutycznym trudnościami, problemami i wspierają się nawzajem.

Zapisz się na newsletter

kontakt