przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216918 odwiedzin

Uchwała

A A A

U C H W A Ł A  Nr  VIII/56/11 

Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 2 maja 2011r.

 

w sprawie  ustalenia  opłat  za ponadprogramowe  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola prowadzone  przez Gminę Miasto Sochaczew.

         

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy   z  dnia 7 września  1991 roku o systemie  oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. Nr  256, poz. 2572  z  późniejszymi  zmianami), Rada Miasta Sochaczew uchwala, co następuje:

 

§  1

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach  7.30-12.30.

2. Świadczenia przedszkoli  przekraczające  5 – godzinny czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę są odpłatne i obejmują :

1) zajęcia  dodatkowo wspomagające  rozwój  dziecka zgodnie  z  jego możliwościami,  w  szczególności :

a)      gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne,

b)      zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków ,

c)      zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne  i emocjonalne,

d)     gry, zabawy,  spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym  powietrzu, wdrażające   do zdrowego stylu życia  i odpowiedzialności,

2)  zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające  przygotowanie dziecka  do  osiągnięcia gotowości  szkolnej,  rozwijające  spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową  oraz  sprawność manualną,

3) autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje  pedagogiczne,  m.in.  adaptacja  dzieci w środowisku, wspieranie  zdolności twórczych , programy ekologiczne i  regionalne

4) organizowanie przez  przedszkola  uroczystości i innych  imprez  z  udziałem rodziców,  rodziny i  przedstawicieli  środowiska lokalnego.

5) zajęcia dodatkowe tj. język angielski, gimnastyka korekcyjna, zajęcia umuzykalniające prowadzone przez firmy lub osoby nie zatrudnione w przedszkolu,

 

                                                                        § 2

 

Koszt  jednostkowy za jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa              w § 1 ust. 2 ustala się w wysokości  0,19% minimalnego wynagrodzenia za pracę, (zgodnego            z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy czym opłata za ostatnie pół godziny doliczana jest do ostatniej godziny pracy przedszkola.

 

Rozliczenie godzin wygląda w następujący sposób:  7.30-12.30 – realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, 6.30-7.30; 12.30-13.30; 13.30-14.30; 14.30-15.30; 15.30-17.00 (lub Miejskie Przedszkole nr 6: 15.30-16.30; 16.30-18.00) –  godziny wykraczające poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

§ 3

 

Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola w wymiarze przekraczającym 5-godzinny czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zobowiązani są do ponoszenia comiesięcznej odpłatności:

1) w przypadku korzystania z przedszkola przez jedno dziecko – w wysokości 100% stawki,                o której mowa w § 2,

2) w przypadku korzystania z przedszkola przez drugie i kolejne dziecko – w wysokości 80% stawki, o której mowa w § 2,

§ 4

 

Wysokość miesięcznej  opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowi iloczyn liczby  dni  pracy przedszkola  w danym  miesiącu, kosztu  jednostkowego ustalonego na podstawie § 2 oraz dziennej liczby  godzin wykraczających  ponad 5- godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustaloną  na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 5

 

Szczegółowy zakres  realizowanych przez  przedszkola prowadzone przez  Gminę Miasto  Sochaczew świadczeń oraz odpłatności, o których mowa w § 1 ust. 2 określi umowa zawarta  pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka,  która w szczególności określi :

 1)  okres, na który jest zawierana,

 2)  wymiar czasu  pobytu dziecka w przedszkolu,

 3)  zakres korzystania  z  posiłków,

 

§ 6

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

 

§ 7

 

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/309/04 Rady Miejskiej w Sochaczewie, z dnia 21 grudnia 2004r.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia publikacji  w Dzienniku Urzędowym

Województwa  Mazowieckiego  z  mocą  obowiązującą  od 1  września 2011 roku.                                                   

 

UZASADNIENIE

 

Art. 14 ust.5 pkt.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.   Nr  256,  poz. 2572  z  późniejszymi zmianami ) obliguje organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

 

Świadczenia obejmujące usługi za które przedszkola mają prawo pobierać opłaty, muszą być skonkretyzowane w celu  realizacji zasady  ekwiwalentności  tych świadczeń.

 

Proponowany koszt jednostkowy za 1 godzinę pracy przedszkola, wykraczającą poza bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,19% minimalnego wynagrodzenia za pracę (zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), co stanowi 92% rzeczywistych kosztów zajęć.

 

Intencją jest, aby odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) pozostawiających dziecko    w przedszkolu na 8 godzin nie odbiegała od pobieranej do tej pory opłaty stałej w wysokości 160,00zł.

Ustalona na podstawie przedłożonego projektu uchwały wysokość miesięcznej  opłaty rodziców bez kosztów żywienia (przyjmując, iż przedszkole pracuje średnio 21 dni  w miesiącu ) za 8 godzinny pobyt dziecka  będzie  wynosić 165,06zł.

Zapisz się na newsletter

kontakt