przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216912 odwiedzin

Regulamin rekrutacji dzieci niepełnosprawnych

A A A

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

1. I. WYMAGANA DOKUMENTACJA

 • Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie – bez logowania na stronie internetowej  (rodzice składają dokumenty osobiście w sekretariacie lub u dyrektora)
 • Orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub w wypadku oczekiwania na wystawienie tegoż dokumentu dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż dziecko jest w trakcie diagnozy, a orzeczenie jest w trakcie wystawiania.
 • Opinie o dziecku, programy terapeutyczne – jeśli dziecko takie posiada.
 • Dokumentacja  medyczna lub psychologiczna  szerzej obrazująca zaburzenia  dziecka  w celu jak najszybszej organizacji pomocy.

 

2.  II. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 •  Do oddziału integracyjnego kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

             a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

             b) z zespołem Downa,

            c) z niewielkimi zaburzeniami narządów ruchu,

            d) z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania (w tym autystyczne),

            e) z mózgowym  porażeniem dziecięcym,

           f) z zaburzeniami narządów zmysłów ( wadami wzroku i słuchu).

 • Osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z nauczycielami oraz  innymi dziećmi.
 • Możliwość zapewnienia bezpieczeństwa dziecku ubiegającemu się o przyjęcie.
 • Bezpieczeństwo innych dzieci – dziecko niepełnosprawne swoim zachowaniem nie może stwarzać sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci.
 • W przypadku pojawienia się zachowań zagrażających bezpieczeństwu dziecka lub innych dzieci Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej może zerwać umowę na pobyt dziecka w przedszkolu.

 

3. III. KOMISJA REKRUTACYJNA

Kwalifikacji dzieci niepełnosprawnych do naszej placówki dokonuje powołana przez Dyrektora Komisja Rekrutacyjna w składzie:

 • Przewodniczący – dyrektor,
 • Koordynator do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Pedagog specjalny,
 • Logopeda,
 • Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • Przedstawiciel Rady Rodziców – po zakończeniu rekrutacji zapoznaje się z jej wynikami

i opiniuje pozytywnie.

Komisję Rekrutacyjną obowiązuje zasada zachowania poufności. 

 

4. IV. ETAPY REKRUTACJI

 • Analiza dokumentacji dziecka.
 • Przeprowadzenie  wstępnego wywiadu z rodzicami – mając na uwadze dobro dziecka rodzice są zobowiązani do ujawnienia wszelkich ważnych informacji dotyczących zdrowia, funkcjonowania i zachowania dziecka.  W przypadku zatajenia istotnych wiadomości umowa na pobyt dziecka w przedszkolu może zostać zerwana.  
 • Udział dziecka i rodzica w ramach akcji „Dni otwarte w przedszkolu” w trakcie których będzie dokonywana obserwacja zachowania dziecka przez specjalistów w grupie rówieśniczej  (podczas zajęć zorganizowanych, swobodnej aktywności, pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego) celem dokonania wstępnej diagnozy funkcjonalnej dziecka  i  trafnego zakwalifikowania go do grupy.

5. V. ZASADY DOBORU DZIECI DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP

 

 • Dobór dzieci niepełnosprawnych do grupy odbywa się z zachowaniem takich proporcji, które umożliwiają harmonijną pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczo-rewalidacyjną.
 • Do oddziału integracyjnego przyjmowanych jest od  3 do  5 dzieci niepełnosprawnych.
 • O przyjęciu do właściwej grupy decyduje rozwój emocjonalno – społeczny i psychoruchowy -  kierujemy się ich wiekiem rozwojowym dziecka a nie biologicznym. Uwzględnia się przy tym  specyfikę oraz głębokość zaburzeń.
 • Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.
 • Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka oraz dobra innych dzieci.
 • W związku z mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mają skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw rekrutacji.

 

6. VI.ZASADY OGŁASZANIA REKRUTACJI

Rekrutację ogłasza Dyrektor przedszkola w formie :

 • ogłoszenia na tablicy informacyjnej placówki,
 • informacji na stronie internetowej placówki.

 

7. VII. OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

Rodzic zobowiązany jest do:

 • złożenia wymaganej dokumentacji przed upływem wyznaczonego terminu,
 • zgłoszenia się wraz z dzieckiem na „dni otwarte w przedszkolu”,
 • potwierdzenia po procesie rekrutacji woli uczęszczania dziecka do przedszkola.
 • Nie dostarczenie wymaganej dokumentacji  lub nie zgłoszenie się na „dni otwarte w przedszkolu” w wyznaczonym lub innym (wcześniej ustalonym) terminie  jest równoznaczne z nie przyjęciem dziecka do przedszkola.

 

8. VIII. ZADANIA DYREKTORA  JAKO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej, w tym m.in.:

 • ułożenie harmonogramu „dni otwartych w przedszkolu”,
 • poinformowanie rodziców o terminach „dni otwartych”,  
 •  przyjmowanie „Kart zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz innych dokumentów dostarczanych przez rodziców,
 • sporządzenie i wywieszenie list dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych,
 • Decyzja dyrektora jako przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jest decydująca.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r


Zapisz się na newsletter

kontakt