przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
216915 odwiedzin

Regulamin wycieczek pieszych i autokarowych

A A A

 

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK  ORGANIZOWANYCH

W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU  NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

 

 

Podstawa prawna:

Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r., poz. 59 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz 1055)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

 • ZAŁOŻENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem spacerów i wycieczek są nauczyciele zatrudnieni w Miejskim Przedszkolu   nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie przy współpracy z dyrektorem, rodzicami, Radą Rodziców.

  2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

  3. Organizację i program wycieczki, spaceru dostosowuje się do wieku, zainteresowań i    potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

  4. Formy organizowanych wyjść i wyjazdów :

 • spacer,
 • krótkie wycieczki,
 • autokarowe wyjazdy do kina, teatru itp.
 • autokarowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

  5. Organizowanie wycieczek i spacerów ma na celu w szczególności:

 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad oraz ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

  6. Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.

  7.  Koszty wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice lub Rada Rodziców.

  8.  Uczestnicy wycieczek to:

 • dzieci z Miejskiego Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie
 • opiekunowie (np. nauczyciel, pracownicy przedszkola lub rodzice).

 10. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.

 11. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki, zawierającą imię i nazwisko dziecka oraz telefon rodzica, a także oświadczenie podpisane przez każdego opiekuna/kierownika wycieczki.

12. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

13. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Wszystkie wyjścia z dziećmi z budynku przedszkola rejestrowane są w „ Książce spacerów”.

15. Organizując spacery, wycieczki i wyjścia dzieci poza teren przedszkola:

  - zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome;

  - nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

  - przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;

  - przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;

  - dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
  - zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom „kontrolowane poczucie swobody”;

 - zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

  - upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 - Miejscem zbiórki dzieci rozpoczynających i kończących wycieczkę jest plac Przedszkola, skąd dzieci udają się do domu. Dzieci udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub upoważnionych osób.

 16. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowi grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki. W przypadku wycieczek lub imprez, w których uczestniczą wszyscy rodzice w drodze umowy, na podstawie dodatkowego oświadczenia, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi jego rodzic.

 17. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, niskich temperatur (-10° C), wysokich temperatur, upałów i silnych wiatrów.

 18. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.

 

II. ZADANIA  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA

1. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

3. Zatwierdza każdorazowo przed zorganizowaniem wyjścia program i listę opiekunów wycieczki, gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, oświadczenia opiekunów wycieczki).

4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.

5. Dyrektor przedszkola możne wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 

III. ZADANIA  KIEROWNIKA  WYCIECZKI

1. Opracowuje program i regulamin wycieczki.

2. Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki i przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia, przekazuje listę uczestników oraz oświadczenia opiekunów wycieczki przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną wycieczką. Karta wycieczki zawiera: dane dotyczące organizacji wycieczki, program, dane kierownika wycieczki i opiekunów. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki oraz podpisane przez opiekunów wycieczki oświadczenia o odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka. Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia MEN z dn. 25.05.2018r.

3. Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.

4. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

5. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

6. Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

7. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

8. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.

9. Organizuje transport i wyżywienie.

10. Doprowadza do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i kierowcy przez policję przed odjazdem

11. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia i przechowuje dokumenty.

12. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

IV. ZADANIA  OPIEKUNA  WYCIECZKI

1. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola

2. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

3. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i regulaminu wycieczki.

4. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

5. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

6. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

7. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

V. ZADANIA  DZIECI – UCZESTNIKÓW  WYCIECZEK

1. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody (np. las).

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

  - zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

  - niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

  - oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 

VI. WYCIECZKA  AUTOKAROWA

- liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru oraz liczby miejsc w autokarze

- każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę nie więcej niż 7 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika

- miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe opiekunowie

- autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci)

- kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru

- postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, tj. oznakowanych parkingach

- po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci

 

VII. WYCIECZKA  PIESZA,  SPACER

- liczebność grupy do 25 osób – 1 opiekun na, nie więcej niż 7 wychowanków  (może to być pracownik niepedagogiczny, rodzic lub inna pełnoletnia osoba)

- w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu

- uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych

- w mieście poruszamy się po chodnikach

- opiekun zna dokładnie trasę spaceru

- przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się po drogach

- opiekun zabiera apteczkę pierwszej pomocy

 

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  OPIEKUNA  PRZEDSZKOLNEJ WYCIECZKI   AUTOKAROWEJ.

Czynności przed rozpoczęciem podróży.

1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.

2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań do podróżowania środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).

3. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na   uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy drzwiach.

4. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa.

5. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki foliowe do utrzymania czystości.

6. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu ratunkowego – 112)

7. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców, należy bezwzględnie wezwać Policję.

 

Czynności w trakcie podróży.

1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

- przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej

- blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,

- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

2. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.

3. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom wycieczki:

  - wchodzenia na jezdnię,

  - przechodzenia na drugą stronę jezdni,

  - dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania dzieci włączone były światła awaryjne.

4. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

 

Czynności po zakończeniu podróży.

1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

2. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

 

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

2. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.

3. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu komórkowego – 112

 

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek, obowiązuje od dnia podpisania.

załączniki do regulaminu wycieczek i spacerów.docx

 

Zapisz się na newsletter

kontakt