przejdź do Sochaczew.pl
135143 odwiedzin

Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic /opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków

A A A

 

 

PROCEDURA DOTYCZĄCA SYTUACJI, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA,

ŻE DZIECKO Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOCHACZEWIE

CHCE ODEBRAĆ RODZIC/OPIEKUN PRAWNY BĘDĄCY

POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

 

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka
  z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu
  w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami
  w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6.  Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

OBOWIĄZUJE OD DNIA 02.09.2013r


Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość