przejdź do Sochaczew.pl
135271 odwiedzin

Procedura postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka

A A A


PROCEDURA POSTĘPOWANIA

W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W SOCHACZEWIE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69).

Należy pamiętać:

1. Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien natychmiast powiadomić dyrektor następnie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

2. W przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe .

 

3. Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.

 

4. W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego. W miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców. Jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.

 

5. Jeżeli jest to możliwe usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.

 

6. Należy poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić ciepłe okrycie.

 

7. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.

 

8. W przypadkach porażenia prądem odciąć dopływ prądu.

 

9. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.

 

10. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.

 

11. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).

 

12. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.

 

 

O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 

a) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,

b) pracownika służby BHP,

 

O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie:

 

a) rodziców (prawnych opiekunów);

b) prokuratora,

c) kuratora oświaty.

 

O wypadku w wyniku zatrucia, zawiadamia się:

 

a) rodziców (prawnych opiekunów)

b) Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

 

O wypadkach zawiadamia dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

 

Postępowanie:

1. Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był jego świadkiem na terenie przedszkola niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając mu pierwszej pomocy przed medycznej i wzywa karetkę pogotowia. Zachowuje spokój, nie wpada w panikę, rozpoznaje stan poszkodowanego.

2. Rodzaj udzielanej pomocy uzależniony jest od potrzeb poszkodowanego dziecka i rodzaju obrażeń.

3.W przypadku braku możliwości udzielania pomocy lub wezwania karetki, świadek wypadku lub osoba poinformowana o wypadku prosi o pomoc pierwszego napotkanego pracownika przedszkola. Pracownik nie może odmówić udzielenia pomocy lub wezwania służb medycznych.

4.Do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy sprawujący nad dzieckiem bezpośrednią opiekę nie może pozostawić poszkodowanego wychowanka bez opieki.

5. Świadek wypadku lub osoba, która dowiedziała się o wypadku, niezwłocznie zawiadamia dyrektora przedszkola o wypadku albo prosi innego pracownika o poinformowanie o zaistniałym wypadku dyrektora lub w przypadku jego nieobecności na terenie placówki, inną osobę wyznaczoną przez dyrektora.

6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

7. Dyrektor niezwłocznie powiadamia o wypadku rodziców albo prawnych opiekunów dziecka.

8. W przypadku zaistnienia wypadku w danej grupie i konieczności zajmowania się przez nauczyciela zarówno poszkodowanym, jak i pozostałymi dziećmi, pracownik obsługi pracujący w danej grupie przekazuje na polecenie nauczyciela pozostałe dzieci nauczycielowi z sąsiedniego oddziału. Nauczyciel może wskazać innego pracownika obsługi zobowiązanego do przekazania dzieci.

9. Nauczyciel z sąsiedniego oddziału nie może odmówić przyjęcia dzieci do swojej grupy. Dopuszczalne jest podzielenie wychowanków i umieszczenie ich w pozostałych pracujących oddziałach, jeśli liczba dzieci w grupie jest zbyt duża, aby jeden nauczyciel zapewnił im należytą opiekę.

10.W przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego.


11. W przypadku ciężkiego wypadku, jeśli grupa była świadkiem wypadku, wskazane jest, aby o wypadku równolegle z dyrektorem został powiadomiony pedagog, (jeśli wypadek miał miejsce w godzinach jego pracy).


12. Za koordynację działań związanych z przestrzeganiem niniejszej procedury odpowiedzialny jest dyrektor.


13. Niedopuszczalne jest gromadzenie się pracowników przedszkola wokół poszkodowanego w wypadku, tworzenia atmosfery sensacji czy paniki. Należy, w miarę możliwości, starać się, żeby wypadek nie zakłócił w znacznym stopniu pracy placówki.


14. Dalszy tryb postępowania w przypadku zgłoszenia i ustalenia okoliczności wypadku określony jest w regulaminie BHP obowiązującym na terenie przedszkola.


15. Dyrektor przedszkola na najbliższym spotkaniu z pracownikami przedszkola omawia okoliczności i przyczyny wypadku, wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.


16. Pracownicy przedszkola nie udzielają żadnych informacji na temat wypadku osobom z zewnątrz, nie udzielają wywiadów. Wszelkich informacji na temat wypadku udziela wyłącznie dyrektor.

17. Gdy dziecko znajduje się pod fachową opieką lekarską i jest przekazane rodzicom dyrektor, nauczyciel lub świadek wypadku sporządza notatkę powypadkową i powołuje zespół powypadkowy.

18.W skład zespołu powypadkowego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Społeczny Inspektor Pracy. Jeżeli z ważnych przyczyn w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć w/w osoby, w skład zespołu wchodzi dyrektor przedszkola oraz inny upoważniony pracownik przedszkola legitymujący się przeszkoleniem w zakresie BHP.

19. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

20. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentującą go osobę o przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego.

21. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego niepełnoletniego.

22. Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się z materiałami postępowania powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.

23. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji przedszkola.

24. Organowi prowadzącemu Przedszkole i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

25. W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego zespołu powypadkowego.

26. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.

27. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

28. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników placówki w Księdze wypadków”.

29. Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.

 

 

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU ZBIOROWEGO

 

W razie wypadku zbiorowego dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który uzyskał wiadomość o wypadku, podejmuje następujące działania:

 

1. Dokonuje ogólnej oceny sytuacji, tj. sprawdza, ilu jest poszkodowanych, jaki jest ich stan i czy występuje dodatkowe niebezpieczeństwo.

 

2. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę.

 

3. Sprowadza fachową pomoc medyczną.

 

4. W miarę możliwości udziela poszkodowanym pierwszej pomocy.

 

5. Informuje o wypadku dyrektora przedszkola.

 

6. Wyprowadza dzieci z zagrożonej strefy, jeżeli miejsce może stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

 

7. Nie dopuszcza do paniki i zatarcia śladów zdarzenia, wstępnie zabezpiecza miejsce wypadku tak, aby wykluczyć dostęp osób niepowołanych.

 

8. Relacjonuje przebieg zdarzenia, jeśli był jego świadkiem. 

 

9. Informuje o swoich obserwacjach, uwagach, pierwszych relacjach i reakcjach dzieci oraz poszkodowanych, jeśli takie się pojawiły.

 

10. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 

 

Zarządzenie Dyrektora nr

 

w sprawie : wprowadzenia procedury postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

 

Na podstawie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje

 

§1

 

Wprowadza się Procedurę postępowania w przypadku choroby lub wypadku dziecka w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie do zapoznania się z treścią dokumentu oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r
Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość