przejdź do Sochaczew.pl
125331 odwiedzin

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

A A A

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE I -PSZCZÓŁKI

  

 Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.30 przedszkolaki przebywają w sali gr. I - PSZCZÓŁKI. W tym czasie w grupie I pracuje nauczyciel dyżurujący i pomoc nauczyciela (bądź pracownik obsługi). Rodzic ( opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w swojej szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur do sali grupy I.

 

3. O godzinie 7:30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  zostają w swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Dyżur popołudniowy odbywa się od godziny 15.00 w sali grupy I i trwa do godziny 17.00.

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, wychowawca pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i nauczyciel. Do godziny 15.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 15.00 do 17.00 są na dyżurze z nauczycielem dyżurującym – również teren grupy I.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE II- ŻABKI

 

Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie .

Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

 1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.30 przedszkolaki przebywają w sali gr. I - PSZCZÓŁKI. W tym czasie w grupie I pracuje nauczyciel dyżurujący i pomoc nauczyciela (bądź pracownik obsługi). Rodzic ( opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w swojej szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur w sali grupy I. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy II (ŻABKI) przyprowadzając swoje dzieci na dyżur poranny zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

3. O godzinie 7:30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przechodzą do swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Na dyżur popołudniowy przedszkolaki przechodzą o godzinie 15:00  do sali grupy III (KRASNALE), gdzie odbywa się odbiór dzieci do godziny 16.00. Między godziną 16.00 a  17.00 dzieci przebywają na dyżurze w sali grupy I. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy II odbierając je podczas dyżuru popołudniowego zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych, wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.


9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, nauczyciel pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i wychowawca. Do godziny 15.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 15.00 do 16.00 są na dyżurze –teren grupy III. Po godzinie 16.00 do 17.00 dzieci przechodzą na plac zabaw grupy I i są pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 


 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE III- MOTYLKI

Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 
Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.
Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.30 przedszkolaki przebywają w Sali gr. I (PSZCZÓŁKI). W tym czasie w grupie I pracuje nauczyciel dyżurujący i pomoc nauczyciela (bądź pracownik obsługi). Rodzic ( opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w swojej szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur w sali grupy I. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy III (MOTYLKI) przyprowadzając swoje dzieci na dyżur poranny zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

3. O godzinie 7:30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przechodzą do swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Na dyżur popołudniowy przedszkolaki wracają  o godzinie 16:00  do sali grupy I, gdzie odbywa się odbiór dzieci do godziny 17.00. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy III odbierając je podczas dyżuru popołudniowego zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu , które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.


9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolne 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, nauczyciel pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i wychowawca. Do godziny 16.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 16.00 do 17.00 są na dyżurze –teren grupy I i są pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 

 


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE IV – KRASNALE

Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.
Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.
Procedura dotyczy pracowników przedszkola, rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.30 przedszkolaki przebywają w sali gr. I (PSZCZÓŁKI). W tym czasie w grupie I pracuje nauczyciel dyżurujący i pomoc nauczyciela (bądź pracownik obsługi). Rodzic ( opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w swojej szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur w sali grupy I. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy IV (KRASNALE) przyprowadzając swoje dzieci na dyżur poranny zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

3. O godzinie 7:30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przechodzą do swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Na dyżur popołudniowy przedszkolaki wracają o godzinie 15:00  do sali grupy I, gdzie odbywa się odbiór dzieci do godziny 17.00. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci z grupy IV  odbierając je podczas dyżuru popołudniowego zobowiązani są do zakładania obuwia ochronnego, gdyż przechodzą przez sypialnię grupy I.

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, nauczyciel pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i wychowawca. Do godziny 15.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 15.00 do 17.00 są na dyżurze –teren grupy I wraz z nauczycielem dyżurującym.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12. Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sądu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 


PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE V- JAGÓDKI

 

Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie .

Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest
w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.00 lub 7.30 przedszkolaki przebywają w sali gr. V (JAGÓDKI). W tym czasie w grupie V pracuje nauczyciel dyżurujący. Rodzica (opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w  szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur w sali grupy V.

 

3. O godzinie 7:00 lub 7.30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przechodzą do swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Dyżur popołudniowy odbywa się od godziny 15.30 lub 16:00 i trwa do godziny 17.00 w sali grupy VI ( MISIE).

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolne 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na szkolnym placu zabaw, nauczyciel pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i wychowawca. Do godziny 15.30 lub 16.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 16.00 do 17.00 są na dyżurze – pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  szkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013rPROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE W GRUPIE VI- MISIE

 

Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.00 lub 7.30 odbywa się dyżur poranny i przedszkolaki przebywają w sali gr. V (JAGÓDKI). W tym czasie w grupie V pracuje nauczyciel dyżurujący. Rodzic (opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w  szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur w sali grupy V.

 

3. Od godziny 7:00 lub 7.30 dzieci pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przebywają w swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Dyżur popołudniowy odbywa się od godziny 15.30 lub 16:00 i trwa do godziny 17.00 w sali grupy VI( MISIE).

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na szkolnym placu zabaw, nauczyciel pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i wychowawca. Do godziny 15.30 lub 16.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 16.00 do 17.00 są na dyżurze – pod opieką nauczyciela dyżurującego.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość