przejdź do Sochaczew.pl
135271 odwiedzin

Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci

A A A

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SOCHACZEWIE 

  

 Procedura jest napisana na podstawie regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie.

Jej celem jest bezpieczne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie. 

Procedura dotyczy pracowników przedszkola ,rodziców i prawnych opiekunów dziecka.

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie czynne jest w godzinach 6:30-17:00.

 

2. Od godziny 6.30 do 7.00 przedszkolaki przebywają w sali gr. MISIE.  O godz 7.00 dzieci z grup JAGÓDKI I BIEDRONKI przebywają w sali grupy JAGÓDKI. W tym czasie w grupie pracuje nauczyciel dyżurujący i pomoc nauczyciela (bądź pracownik obsługi). Rodzic ( opiekun) ma obowiązek rozebrania dziecka w swojej szatni i dopilnowania, by bezpiecznie dotarło na dyżur do sali danej grupy . 

 

3. O godzinie 7:30 dzieci z grup: BIEDRONKI i SÓWKI pod opieką swojego wychowawcy lub nauczyciela będącego na zastępstwie  przechodzą do  swojej sali, gdzie w dalszym ciągu do godziny 8.30 są przyprowadzane dzieci z tej grupy. Dyżur popołudniowy odbywa się od godziny 15.00  i trwa do godziny 17.00.

Poniżej przedstawiamy grafik dużórów popołudniowych:

  • grupa SÓWKI przebywa w sali gr. MISIE
  • grupa BIEDRONKI przebywa w sali gr. JAGÓDKI

 

Dzień tygodnia

 

SÓWKI

 

 

BIEDRONKI

 

poniedziałek

15.00

15.30

wtorek

15.00

15.00

środa

15.00

15.30

czwartek

15.00

15.00

piątek

15.00

15.00

 

4. Odbierać dziecko z przedszkola może tylko rodzic lub upoważniona przez rodzica osoba pełnoletnia, zdolna do podejmowania czynności prawnych wskazana na pisemnym oświadczeniu, które corocznie podlega aktualizacji( Upoważnienie do odbioru dziecka). Nauczyciel musi być wcześniej poinformowany, kto odbiera dziecko z przedszkola do domu.

 

5. Osoba  upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.

 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał że nie jest on w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

 

8. W wypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka jest zobowiązana powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

 

9. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonu nie może uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę ( do 18.00). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami.

 

10. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw, wychowawca pozwala dziecku odejść do domu dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na teren gdzie znajduje się grupa  dziecka i nauczyciel. Do godziny 15.00 dzieci przebywają na wyznaczonym terenie dla swojej grupy. Od godziny 15.00 do 17.00 są na dyżurze z nauczycielem dyżurującym.

 

11. Rodzice ( opiekunowie) przebywający z dzieckiem w sali lub na  przedszkolnym placu zabaw biorą za dziecko pełną odpowiedzialność.

 

12.Życzenie rodzica dotyczące nie odebrania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczona przez orzeczenie sądowe (kopia sentencji sadu).

 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.03.2013r

 


 

 

Zapisz się na newsletter

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość